ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

 

1.         Algemeen

De NV FORGANISER, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0634.966.453, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12, hiernagenoemd “FORGANISER” is ontwikkelaar en eigenaar (minstens beschikt zij over de vereiste rechten van de ontwikkelaar en eigenaar) van een online platform, bestaande uit op maat geschreven software, waarvoor gebruikers zich kunnen registreren, en dat wordt aangewend in het kader van flexibele tewerkstelling.

De klanten van FORGANISER, en aldus de licentienemers op het platform, zijn werkgevers die de door FORGANISER ontwikkelde software wensen te gebruiken in het kader van hun personeelsadministratie, planning, en loonadministratie.

U staat op het punt om u als gebruiker in de software van FORGANISER te registreren, teneinde u in verbinding te stellen met één van de licentienemers als werkgever.

Aangezien FORGANISER geen verbintenissen ten aanzien van u aangaat, kan u FORGANISER op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor het niet functioneren van het platform, technische storingen, of enige andere omstandigheid die u mogelijks nadeel berokkent. U erkent verder dat de ingevoerde informatie correct is, waarbij FORGANISER wordt gevrijwaard voor elk eventueel nadeel dat zij ingevolge foutief ingevoerde informatie ondervindt.

 

Verder wenst FORGANISER te benadrukken dat indien u zich als gebruiker registreert, FORGANISER in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens verwerkt. Door het aanvaarden van huidig document geeft u hiertoe uitdrukkelijk toestemming.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien FORGANISER de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dan wel de general data protection regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

(a)   De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

(b)   De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

(c)   De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

(d)   Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

(e)   Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

(f)    Cookies

 

2.         De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens 

De NV FORGANISER, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0634.966.453, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wilt zeggen dat FORGANISER het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

FORGANISER doet dit in haar hoedanigheid van eigenaar van het platform waarop u zich registreert, dan wel van wie u de website bezoekt.

 

3.         De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe? FORGANISER verzamelt persoonsgegeven via (i) vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via het platform), of (ii) door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies).

Wat? De persoonsgegevens die door FORGANISER worden verzameld zijn (i) persoonlijke identificatiegegevens, (ii) identificatiegegevens uitgegeven door de overheid, (iii) elektronische identificatiegegevens, (iv) financiële identificatiegegevens, (v) persoonlijke bijzonderheden, en (vi) vrijetijdsbesteding en interessen, (vii) academisch curriculum, (viii) professionele ervaring, (ix) rijksregisternummer, (x) rijksregisternummer, en (xi) afbeeldingen.

Waarom? De persoonsgegevens worden door FORGANISER steeds verzameld en verwerkt met het oog op een welbepaald doeleinde. De doeleinden waarvoor FORGANISER persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: om uitvoering te geven aan de overeenkomsten die zij met haar licentienemers heeft gesloten.

Consequentie bij het niet verstrekken? De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om u als gebruiker op het platform aan te melden. Bij gebrek aan het verstrekken van uw persoonsgegevens kan u niet als gebruiker worden geregistreerd.

 

4.         De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan [•]. Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

 

5.         Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

 Recht op intrekken toestemming: U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 6 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet aan.

Recht van inzage:  U heeft steeds het recht om van FORGANISER uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan inzage te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft steeds het recht om van FORGANISER onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om van FORGANISER zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal limitatief opgesomende situaties heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, m.n.: (i) wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wanneer FORGANISER  de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verzet marketingdoeleinden: U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 

6.         Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking 

Beginselen inzake verwerking: FORGANISER zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking: FORGANISER is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) de betrokken persoon heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke, (iv) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen.

Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen FORGANISER alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer FORGANISER beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en de rechten van de betrokkene worden gewaarborgd.  Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: IT leveranciers, en dienstverleners van FORGANISER. Daarnaast worden identificatiegegevens gedeeld met Applozic (Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 415, Palo Alto, CA 94306), zijnde de externe chatfunctie die FORGANISER heeft geïntegreerd om communicatiediensten aan te bieden.  Deze worden uiteraard ook doorgegeven aan de werkgever waarvoor de betrokkene zich op het platform als gebruiker aanmeldt.

 

7.         Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die de server op uw computer installeert die noodzakelijk zijn om te surfen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen.

U zult bij het gebruik van de website van FORGANISER worden verzocht om toestemming te geven om de cookies te plaatsen op uw toestel (met uitzondering van louter technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is vereist).

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum bewaartermijn van [•] jaar.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast.

 

8.         Tot slot

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy policy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van FORGANISER in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar privacy@forganiser.be of een brief naar de NV FORGANISER t.a.v. de verantwoordelijke privacy, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen. Wanneer U Uw rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. FORGANISER hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons hierover informeren en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ook je loonkost verlagen met Forganiser?

Laat hier je Email adres achter en krijg een uitnodiging voor een demo en een maand gratis Forganiser.

© Forganiser. 2019 All rights reserved. Algemene Voorwaarden Privacy
Made with  by RIVR